Skip to main content

Privacy verklaring

Ondernemers van Nu, hierna te noemen “OVN”, statutair gevestigd te Gemeente West Betuwe ingeschreven in het handelsregisteronder nummer 40157229 en bereikbaar via 0418-677030, verklaart:

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en overeenkomsten met OVN.

In het kader van de door OVN uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert OVN persoonsgegevens van haar leden. OVN verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen OVN geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar leden.

De persoonsgegevens van haar leden worden vermeld op de website www.ovn.nu en worden verwerkt in de ledenadministratie van OVN.
OVN respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. OVN spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.

OVN behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Waarom verwerken wij uw gegegevens

OVN verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw lidmaatschap met OVN, zodat OVN haar activiteiten - in het belang van haar leden - optimaal kan uitvoeren en de ledenadministratie kan voeren.

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door de (uitvoerend) secretaris ingevoerd aan de hand van het (digitale) inschrijfformulier, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van OWN.

De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn

 • (Bedrijfs)naam
 • Adres
 • Vestigings- /Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer

OVN zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal OVN de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wat doen we met uw gegevens

OVN voert een ledenadministratie ten behoeve van de leden van OVN. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:

 • Lidmaatschapsadministratie van OVN leden
 • Contributie-inning en facturering
 • Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van leden
 • Samenstelling en distributie van de OVN nieuwsbrief naar leden
 • Vermelding van de leden op haar website
 • Identificeren van kandidaten voor functies voor het bestuur en/of werkgroepen van OVN
 • OVN specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
 • Analyse en rapportage van trends en ledensamenstelling.

Voor deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken, in het kader waarvan verwerkingsafspraken zijn of zullen worden gemaakt met betrekking tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken verwerkingsdoel.

Uw rechten op uw persoonsgegevens

U kunt bij het bestuur middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en aanpassen.

Verwijderen van uw persoonsgegevens

Op schriftelijk verzoek van u, als een OVN lid, zal OVN door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 12 maanden - uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt.

Leden die het lidmaatschap van OVN opzeggen kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.

Inzage door derden

OVN zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten OVN zonder toestemming van het OVN lid. OVN zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

OVN treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.